Statut koła

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Koło Naukowe Prawa Karnego jest dobrowolną organizacją studencką, stawiającą sobie za cel poszerzanie wiedzy teoretyczneji umiejętności praktycznych członków koła oraz prowadzenie programów badawczych z zakresu zagadnień prawa karnegoi dziedzin mu pokrewnych.

§ 2

1.    Terenem podstawowej działalności Koła Naukowego jest Uniwersytet Gdański, a siedzibą jego władz, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
2.    Koło działa zgodnie z przepisami prawa, Statutem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Statutem Koła.

§ 3

Opiekunami Koła Naukowego są pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 4

Koło Naukowe opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.

§ 5

Koło Naukowe może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, stowarzyszeń lub związków o podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

Celami Koła Naukowego są:
1)    rozpowszechnianie wiedzy prawniczej ze szczególnym ukierunkowaniem na tematykę prawa karnego i dziedzin mu
pokrewnych,
2)    współpraca z instytucjami i osobami w zakresie zbierania i analizowania informacji z zakresu prawa karnego,
w szczególności: kryminologii, penologii, wiktymologii, penitencjarystyki, polityki kryminalnej, kryminalistyki,
medycyny i psychiatrii sądowej,
3)    integracja środowisk akademickich,
4)    kształtowanie i budowanie podstawowych zasad etycznych i moralnych,
5)    podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa.

§ 7

Koło Naukowe realizuje swoje cele przez:
1)    organizowanie seminariów naukowych, konferencji, sympozjów, odczytów oraz kursów,
2)    prowadzenie programów badawczych z zakresu prawa karnego i dziedzin mu pokrewnych,
3)    współdziałanie z władzami uczelni, władzami państwowymi i organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami
nauki, kultury i sztuki,
4)    prowadzenie działalności wydawniczej,
5)    organizowanie konkursów oraz wystaw,
6)    organizowanie wyjazdów integracyjnych.

§ 8

Koło naukowe finansuje swoją działalność z pozyskanych funduszy, dotacji i darowizn.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkiem Koła Naukowego może być każdy, kto jednocześnie spełnia warunki:
1)    jest studentem Uniwersytetu Gdańskiego,
2)    przejawia zainteresowanie tematyką prawa karnego i dziedzin mu pokrewnych,
3)    korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
4)    złoży poprawnie wypełnioną deklarację członkowską.

§ 10

Członkowie Koła Naukowego dzielą się na:
1)    zwyczajnych,
2)    honorowych.

§ 11

1.    Członkiem honorowym, może zostać członek koła szczególnie zasłużony w urzeczywistnianiu celów koła,
wyróżniający się kreatywnością, przedsiębiorczością i wkładem pracy.
2.   Członków honorowych mianuje Walne Zebranie Członków większością  2/3 głosów, na wniosek co najmniej
1/5 ilości członków koła lub jego władz, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków koła.

§ 12

Członek zwyczajny i honorowy ma prawo:
1)    wybierać do władz koła i być wybieranym do tych władz,
2)    brania udziału we wszystkich formach działalności koła,
3)    korzystania ze sprzętu, urządzeń i obiektów znajdujących się w użytkowaniu koła według obowiązujących zasad,
4)    korzystania z opieki i pomocy Koła w obronie swoich interesów wynikających z działalności członkowskiej,
5)    składać wnioski i postulaty do władz koła,
6)    odwołać się od dotyczących go decyzji, wydanych przez władze Koła, do Walnego Zebrania Członków,
7)    uczestniczyć w spotkaniach Zarządu Koła w sprawach dotyczących jego osoby,
8)    noszenia odznak koła.

§ 13

Członkowie zwyczajni i honorowi obowiązani są:
1)    przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Koła,
2)    aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
3)    dbać o majątek Koła,
4)    przestrzegać norm współżycia społecznego, etyki oraz kultywować dobre obyczaje studenckie,
5)    dbać o dobre imię Koła,
6)    godnie reprezentować Koło,
7)    wykonywać sumiennie przyjęte na siebie lub nałożone obowiązki organizacyjne,
8)    składać odpowiednie wyjaśnienia na wezwanie władz Koła.

§ 14

1. Za szczególne zasługi dla Koła członek może być wyróżniony:
a)    pochwałą ustną lub pisemną,
b)    dyplomem,
c)    nagrodą rzeczową,
d)    odznaczeniem.
2.    Wyróżnienia przyznaje Zarząd oraz Walne Zebranie.

§ 15

Członkostwo ustaje w przypadku:
1)    dobrowolnego wystąpienia członka, złożonego na piśmie do Zarządu,
2)    śmierci członka,
3)    Skreślenia przez Walne Zebranie z powodu naruszenia w rażący sposób Statutu lub rażące działania na szkodę Koła,
4)    skazania prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego za przestępstwo umyślne.

Rozdział IV

Władze Koła

A.  Postanowienia Ogólne

§ 16

Władzami Koła Naukowego  są:
1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd,
3)    Komisja Rewizyjna,
4)    Czasowe lub Stałe Komitety Organizacyjne.

§ 17

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komitety Organizacyjne wybierane są na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym równym i bezpośrednim.

§ 18

Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się corocznie.

§ 19

Ta sama osoba nie może piastować jednocześnie stanowisk w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

§ 20

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komitety Organizacyjne mają prawo zawieszania w pełnieniu funkcji swych członków w przypadku uchylania się przez nich od wykonywania przyjętych obowiązków przez okres nie krótszy niż 2 miesiące oraz w przypadku naruszenia w sposób rażący postanowień statutu.

§ 21

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komitety Organizacyjne mają prawo w czasie trwania kadencji uzupełniać swój skład na skutek ubywania członków, do wysokości 1/ 3 swojego podstawowego stanu. Uzupełnienia te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. W przypadku nie zatwierdzenia tych uzupełnień, Walne Zebranie Członków dokonuje wyborów uzupełniających.

§ 22

Uchwały władz Koła  podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ilości osób uprawnionych do głosowania.

§ 23

Władze Koła zobowiązane są przestrzegać demokracji wewnątrz-organizacyjnej informować członków o bieżącej działalności oraz wysłuchiwać i rozpatrywać ich opinie wnioski, stwarzać ogólne warunki do pełnego udziału w pracach Koła wszystkich jego członków.

B. Walne Zebranie Członków

§ 24

1.    Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Koła, uprawnioną do decydowania o tych wszystkich sprawach
należących do Koła, co do których statut nie upoważnił innych jego organów.
2.    W Walnym Zebraniu uczestniczą również z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd lub inne organy Koła.

§ 25

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne, a zwyczajne może być sprawozdawczo-wyborcze i sprawozdawcze.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1)    wybór w głosowaniu tajnym członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komitetów organizacyjnych,
2)    uchwalenie zmian statutu,
3)    uchwalenie kierunków programu działalności Koła,
4)    ocena pracy i zatwierdzenie sprawozdań władz Koła oraz udzielanie im absolutorium,
5)    nadawanie członkostwa honorowego,
6)    podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Koła,
7)    podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach wniesionych w odpowiednim trybie przez władze lub członków.

§ 27

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w pierwszym terminie przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 28

1.    Zwyczajne Walne zebranie członków zwołuje zarząd co trzy miesiące, określając datę, godzinę i miejsce
zebrania, jak również ogłasza planowany program obrad.
2.    Zarząd podaje terminy do wiadomości członków najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym zebraniem.

§ 29

1.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy władz koła, na
żądanie władz nadrzędnych lub na złożony na piśmie wniosek 1/5 ogółu członków.
2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
3.    Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie miesiąca od zaistnienia
przyczyny wymienionej w pkt.1.

C. Zarząd

§ 30

Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, Przewodniczącego koła, jego zastępców i sekretarza  wybieranych na Walnym Zebraniu Członków.

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy:
1)    realizowanie celów statutowych,
2)    realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3)    reprezentowanie Koła,
4)    zarządzanie majątkiem i funduszami,
5)    przyjmowanie i skreślanie członków,
6)    zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
7)    wydawanie regulaminów i przepisów wewnętrznych,
8)    orzekanie kar statutowych i oraz przyznawanie nagród i wyróżnień.

D. Komisja Rewizyjna

§ 32

1.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech  osób.
2.    Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
3.    Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut oraz obowiązujące przepisy i regulamin zatwierdzony przez Walne
Zebrania Członków.

§ 33

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie całokształtu działalności statutowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 34

Dla realizacji swych zadań Komisja Rewizyjna jest uprawniona do :
1)    żądania niezbędnych wyjaśnień od Zarządu,  i innych organów koła a także od poszczególnych członków,
2)    brania udziału przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub upoważnionego przez niego członka Komisji w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 35

Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do :
1)    informowania Zarządu o wynikach kontroli oraz zgłaszania wniosków i zaleceń w celu usunięcia stwierdzonych
uchybień,
2)    składania na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz przedstawienia oceny
działalności Zarządu oraz Komitetów Organizacyjnych.

E. Czasowe lub Stałe Komitety Organizacyjne

§ 36

Czasowe lub Stałe Komitety Organizacyjne powoływane są przez Walne Zebranie Członków, w celu wykonywania ściśle im wskazanych celów statutowych.

§ 37

Kierowników Czasowych lub Stałych Komitetów Organizacyjnych powołuje Walne Zebranie Członków.

§ 38

Członkowie Czasowych lub Stałych Komitetów Organizacyjnych podczas wykonywania przydzielonych im zadań mają prawo reprezentowania Koła Naukowego.

Rozdział V

Przepisy dyscyplinarne

§ 39

1.    Za nieprzestrzeganie statutu lub inne wykroczenia , członek  może być ukarany:
a)      upomnieniem ustnym lub pisemnym,
b)      ostrzeżeniem na piśmie,
c)      naganą na piśmie,
d)      czasowym zawieszeniem praw członkowskich,
e)      skreśleniem z listy członków.
2.    Kary wymienione w punktach a i b może nakładać Zarząd , pozostałe na wniosek Zarządu  Walne Zebranie.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 40

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania i wchodzą w życie po rejestracji przez organ rejestrujący.

§ 41

Uchwała dotycząca zmiany statutu wymaga większości 2/3 głosów przy obecności ponad połowy członków koła.

§ 42

Projekt zmiany statutu powinien być umieszczony w porządku obrad, podanym do wiadomości członków.

§ 43

Projekty i propozycje zmian statutu mogą wnosić władze koła, poszczególni członkowie tych władz jak również grupa, co najmniej 1/5 członków.

§ 44

Projekty i propozycje zmian statutu wymagają zaopiniowania przez Zarząd i Komisje Rewizyjną.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§  45

Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, zgodnie z § 133 ptk.3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.

§  46

W przypadku likwidacji Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego, majątek koła przechodzi na własność Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.